Инструкция по сигнализации на железных дорогах Союза ССР 1986

Книга: Инструкция по сигнализации на железных дорогах Союза ССР /ЦШ.

Издательство: М.:Транспорт, 1986 г.

Объем: 127 стр.

Сканировал: Сергей Семченков aka SSS

Формат: DjVu

Размер: 2,4 МБ

Устаревшая инструкция

Скачать

ЦТ-0058 Инструкция по ремонту тормозного оборудования ТПС

Книга: ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

Издательство: Киев, 2003 г.

Примечания: формат pdf, укр. язык, 223 стр.

Размер файла: 1.88 МБ

Скачать

Регламент основных переговоров машиниста и его помощника при выполнении поездной и маневровой работы

Книга: ЦТ-0107 Регламент основных переговоров машиниста и его помощника при выполнении поездной и маневровой работы

Описание: Регламент основних переговорів при виконанні поїзної та маневрової роботи встановлює порядок переговорів між машиністом та помічником машиніста локомотива, моторвагонного і спеціального самохідного рухомого складу та розроблений відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України. Цей Регламент є обов’язковим для виконання всіма працівниками локомотивних бригад залізниць України.

Издательство:

Примечания: формат doc, укр. язык, 16 стр.

Размер файла: 0,15 МБ

Скачать

Инструкция локомотивной бригаде

Книга: ЦТ-0106 Инструкция локомотивной бригаде

Издательство: Киев, 2004 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 23 стр.

Размер файла: 0,09 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык, 32 стр.

Размер файла: 0,2 МБ

Скачать (рус.)

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и МВПС

Книга: ЦТ-0067 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и МВПС

Описание: Ця інструкція встановлює основні положення і вимоги пожежної безпеки локомотивів, що знаходяться в експлуатації, і
моторвагонного рухомого складу залізничного транспорту України. Інструкція розроблена з урахуванням вимог «Правил Пожежної безпеки на залізничному транспорті» ЦУО/0018, доповнює й уточнює визначені ними положення і вимоги в частині забезпечення пожежної безпеки локомотивів і моторвагонного рухомого складу. Інструкція є обов’язковою для всіх працівників залізничного транспорту, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом локомотивів і
моторвагонного рухомого складу.

Издательство: Киев 2003 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 117 стр.

Размер файла: 1,0 МБ

Скачать

Инструкция по охране труда для локомотивных бригад

Книга: ЦТК Инструкция по охране труда для локомотивных бригад

Описание: Настоящая Типовая инструкция содержит требования к безопасным методам труда локомотивных бригад при обслуживании электровозов и тепловозов и моторвагонного подвижного состава, которые обязаны выполнять машинист и его помощник.

Издательство: Транспорт 1989 г.

Примечания: формат doc, рус. язык, 60 стр.

Размер файла: 0,92 МБ

Скачать

Правила технической эксплуатации железных дорог Украины

Книга: Правила технической эксплуатации железных дорог Украины (с изменениями и дополнениями согласно приказа № 179 от 19.03.2002 г.)

Описание: Правила технічної експлуатації залізниць України встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації. Правила технічної експлуатації обов’язкові для усіх підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання Правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх ланок залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць і безпеку руху.

Правила технической эксплуатации железных дорог Украины устанавливают основные положения и порядок работы железных дорог и работников железнодорожного транспорта Украины, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования, относящиеся к ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации. Правила технической эксплуатации обязательны для всех подразделений и работников железнодорожного транспорта. Выполнение Правил технической эксплуатации обеспечивает слаженность всех звеньев железнодорожного транспорта, четкую и бесперебойную работу железных дорог и безопасность движения.

Издательство: Киев 2003 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 94 стр.

Размер файла: 0,67 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный, с иллюстрациями), 136 стр.

Размер файла: 0,9 МБ

Скачать (рус.)

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Украины

Книга: ЦШ-001 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Украины

Описание: Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосування підприємствами і організаціями залізничного транспорту України.
Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються. Виконання вимог сигналів, встановлених цією Інструкцією, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи.

Инструкция по сигнализации обязательна для применения предприятиями и организациями железнодорожного транспорта Украины.
Инструкция определяет систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются. Выполнение требований сигналов, установленных этой Инструкцией, обеспечивает бесперебойность и безопасность движения поездов и маневровой работы.

Издательство: Киев 2008 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 108 стр.

Размер файла: 3,85 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный), 88 стр.

Размер файла: 3,75 МБ

Скачать (рус.)

Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава на железных дорогах Украины

Книга: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава на железных дорогах Украины (с изменениями и дополнениями
согласно приказа №312-Ц от 07.06.2001 г.)

Описание: Ця Інструкція встановлює основні правила і норми експлуатації гальм рухомого складу залізниць України.
Правила і норми встановлені цією Інструкцією є обов’язковими для всіх працівників залізниць, зв’язаних з рухом поїздів.

Настоящая Инструкция устанавливает основные правила и нормы эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог Украины.
Правила и нормы, установленные настоящей инструкцией являются обязательными для всех работников железных дорог, связанных с движением поездов.

Издательство: Киев 2004 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 96 стр.

Размер файла: 1,39 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный), 100 стр.

Размер файла: 1,34 МБ

Скачать (рус.)

Инструкция по движению поездов и маневровой работы на железных дорогах Украины

Книга: ЦД-0058 Инструкция по движению поездов и маневровой работы на железных дорогах Украины

Описание: Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП) відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ) та Інструкцією з сигналізації на залізницях України (ІСИ), конкретизує правила:
— приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв’язку на станціях та прилеглих до них перегонів, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів;
— приймання і відправлення поїздів за умов виконання ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;
— виконання маневрів на станціях;
— видачі попереджень на поїзда;
— інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.
Норми й вимоги даної Інструкції є обов’язковими для залізниць України та їх структурних підрозділів.

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Украины (ИДП) в соответствии с основными положениями, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог Украины (ПТЭ) и Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Украины (ИСИ), конкретизирует правила:
— приема, отправления, пропуска поездов при различных средствах сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи на станциях и близлежащих к ним перегонах, как при нормальных условиях действия средств СЦБ и связи во время движения поездов, так и в случаях неисправности этих средств;
— приема и отправления поездов в условиях выполнения ремонтно-строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях;
— выполнения маневров на станциях;
— выдачи предупреждений на поезда;
— другие правила, регламентирующие безопасные и беспрепятственные прием, отправление и следование поездов, безопасность маневровой работы и соблюдение работниками требований охраны труда и окружающей природной среды.
Нормы и требования данной Инструкции являются обязательными для железных дорог Украины и их структурных подразделений.

Издательство: Киев 2006 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 259 стр.

Размер файла: 1,89 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный, внесены изменения и дополнения согласно приказа Министерства транспорта и связи Украины № 584 от 11.08.2010), 225 стр.

Размер файла: 3,1 МБ

Скачать (рус.)